GAAV

VÝSTUPY

2011

Publikace/monografie/články

 • ANDĚL, J., BALEJ, M. A KOL. 2011. Hodnocení potenciálu krajiny. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geographica, 2011. 202 s. ISBN: 80-238-9682-2. MONOGRAFIE
 • ANDĚL, J., BALEJ, M., RAŠKA, P. 2011. Geografický pohled na české cukrovarnictví v evropském kontextu. Listy cukrovarnické a řepařské 127 (7-8), 253-255. Web of Science
 • BALEJ, M., ANDĚL, J. 2011. The role of region delimitation in a study of land cover changes: case study from the Czech Republic after 1990. Moravian Geographical Reports 19 (2) – SCOPUS
 • BALEJ, M., ANDĚL, J. 2011. Typology of the districts in Czechia based on land cover structure. Geografie, 116, No. 2, 2011, s. 172-190. – Web of Science (IF=0,787)
 • DOKOUPIL, J. 2011. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und regionale Entwicklung im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Impulse und Barrieren. In Regensburger Studien 17. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen. Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, s. 173-180. ISBN 978-3-935052-88-7. ISSN 1438-5414. příloha 20
 • JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T. 2011. JEŘÁBEK, M., HAVLÍČEK, T. (2011): The role of Schengen in the Czech border regions. In: IGU Conference Proceedings. Regional Geographic Conference, Santiago 14.-18.11.2011. (www.ugi2011.cl)
 • MATUŠKOVÁ, A. 2011. Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. In Regensburger Studien 17. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen. Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, s. 121-140. ISBN 978-3-935052-88-7. ISSN 1438-5414.
 • ORŠULÁK, T., CEEOVÁ, J., RAŠKA, P., BALEJ, M. 2011. Virtuální 3D vizualizace zaniklého města Přísečnice. Historická geografie 37 (1), 2011 – SEZNAM RECENZOVANÝCH ČASOPISŮ
 • RAŠKA, P. KIRCHNER, K. Assessing the landscape changes in the region affected by military activity and uranium mining (Prameny, W Czech Republic): a multiscale approach. Moravian Geographical Reports 19(4), pp. 29-37 – SCOPUS
 • BASTOVA, M., MATUSKOVA, A. 2011. The Impacts of Marginalization and Globalization on the Example of Czech-Germany-Austrian Borderland in the Area of the Former Iron Curtain. In Proceedings of the IGU Commission Conference on "Local and Regional Responses to Globalization in the Mountains and Marginal Areas of the World" May 1 to 9, 2011, Department of Geography, Kumaun University Nainital India
 • DOKOUPIL, J. 2011. Teoretické přístupy k problematice pohraničí s aplikací v česko-bavorském prostoru. In Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, s. 4-16.
 • HAVLÍČEK, T., KLEČKOVÁ, V. 2011. Přeshraniční region Silva Nortica. In: Geografické rozhledy, 21, č. 3 příloha 26 http://geography.cz/sbornik/clanky-ke-stazeni-z-geografie-20112-191/ http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgrArchive.html
 • MATUŠKOVÁ, A. 2011. Historicko-geografický pohled na Domažlicko a Tachovsko. In Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, s. 100-110.

workshop/semináře/konference

 • uspořádání mezinárodní konference České pohraničí po Schengenu ve (středo)evropském kontextu v Jindřichově Hradci (JH, 20. – 22. 10. 2011), ve spolupráci s Asociací euroregionů ČR a s podporou České geografické společnosti, program a sborník abstraktů (ČJ, NJ) – příloha 1, počet účastníků 45, aktivní vystoupení mj. generálního sekretáře Asociace evropských hraničních regionů (AEBR), zástupce ČR při GŘ Regionální politiky Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj ČR"
 • výroční konference IGU Commission on Marginalization, Globalization and Regional and Local Response; Local and Regional Responses to Globalization in the Mountains and Marginal Areas of the World, Nainital / Indie (1. – 10. 5.), Havlíček: přednáška Social capital and peripheral border areas (prezentace výsledků výzkumu, příloha 9), Matušková, Baštová: The Impacts of Marginalization and Globalization on the Example of Czech-Germany-Austrian Borderland in the Area of the Former Iron Curtain, příloha 10; příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference (v tisku).
 • studijní cesta na západní Ukrajinu a jihovýchodní Polsko (Preis, 19. – 28. 5.); pokračování ve zkoumání ostrých hranic mezi EU a východními postsovětskými republikami (viz 2010 Moldova/Rumunsko/Ukrajina), návštěva přeshraničních regionů na ukrajinsko-slovenském, ukrajinsko-maďarském a ukrajinsko-polském pomezí, diskuse s místními aktéry o smyslu a dopadech tamní přeshraniční spolupráce v rámci programů (např. ENPE http://www.huskrouacbc. net), sledování dopadů přeshraniční spolupráce (ekonomický a sociální rozvoj regionů, udržitelný rozvoj, turismus a ochrana přírody), sledování efektů a specifického rozvoje území (Podkarpatská Rus, Halič); pořízení fotodokumentace.
 • Česko-slovensko-polské seminarium (Havlíček, Mojmírovce / Slovensko, červen), Atlas Euroregion Silva Nortica: attempt to regional cross-border analysis (prezentace výsledků výzkumu příloha 11).
 • konference Elbe Grenzlos s podtitulem Hochwasserrisikovorsorge in den INTERREG-Projekten LABEL und SAVA (Jeřábek, 14. – 16. 6. 2011), poster vycházející z mezinárodního projektu Flusslandschaften (koordinace I. Roch, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden), aktualizovaný s podporou projektu – příloha 12; poznatky k vnímání přeshraniční říční krajiny obyvatelstvem a dopady postupné integrace na společnost a hospodářství, navázání/prohloubení kontaktů s odborníky z Německa, Česka, Nizozemska a Skandinávie
 • konference ERSA (European Regional Science Association), Nové výzvy pro evropské regiony a městské oblasti v globalizovaném světě, Barcelona (Anděl, Balej, Raška, 30. 8. – 3. 9.), příspěvek: Comparing regional differentiation of land cover changes in natural and administrative regions of the Czech Republic using multivariate statistics. http://wwwsre. wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa11/ersa11acfinal00768.pdf
 • Annual Conference AEBR Moskva/Kursk (Jeřábek, 20. – 25. 9.), v návaznosti na funkci kopředsedy OPS Euroregionu Elbe/Labe Regionální rozvoj, v rusko-ukrajinském Euroregionu Jaroslavna, přijetí účastníků na delegaci EU v Moskvě; poster (participace jednatele EEL na německé části Ch. Preusschera – příloha 14), zkušenosti z přeshraniční spolupráce z různých evropských euroregionů, přeshraniční problematika hostitelské země
 • regionální konference Mezinárodní geografické unie v Santiagu, Military Geographic Institute, Chile (12. – 18. 11.) pod názvem United and Integrated with the World (v režii zdejšího, Jeřábek, Havlíček příspěvek The role of Schengen in the Czech border regions – příloha 15, publikace Conference Proceedings, pracovní setkání komise IGU Marginalization, globalization, regional and local responces; další část studijní cesta do chilsko-argentinského pohraničí (fungování hranice, hraniční efekt, příhraniční infrastruktura, propustnost hranice – na přechodech Portillo, Jama, San Francisco) za účelem komparace s evropskými podmínkami resp. Schengenského prostoru

ke stažení

2010

Publikace/monografie/články

Podklady pro výzkum

workshop/semináře/konference

 • 15. 12. 2010 Ústí nad Labem - Seminář pro praxi (ZIP prezentace)
 • 7. 11. 2010 Poznaň Polsko
 • 26. 10. 2010 Leipzig Německo
 • 27. 1. – 30. 1. 2010 Seminář k projektu / Šumava
 • 4. 12. 2009 Workshop "ČESKÉ POHRANIČÍ PO SCHENGENU" - Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (ZIP prezentace)

Prezentace na konferencích

Poster: