GAAV

VÝZKUM

Výzkumné aktivity v projektu budou zaměřeny na získávání a z interpretace tvrdých a měkkých dat v jejich kombinaci, jejichž prostřednictvím bude analyzována současná situace i nastíněny možnosti ovlivňování dalšího vývoje. Předpokládáme úzkou spolupráci relevantními orgány, institucemi a dalšími subjekty v modelových regionech, jakož i vybranými orgány na celostátní úrovni.

Samotná výzkumná činnost bude probíhat na více úrovních, přičemž naší snahou bude postihnout územní diferenciaci na makro-, mezo- i mikroúrovni. Nejvyšší úroveň představuje pohraničí Česka resp. jeho vazba na celostátní struktury (vnitrozemí). Na prostřední úroveň, zastoupenou jednotlivými úseky, regiony soudržnosti, kraji, euroregiony a mikroregiony, se koncentrují naše vlastní aktivity (sběr primárních dat, práce v terénu, spolupráce s příslušnými subjekty podnikatelské/národohospodářské sféry). Nejnižší úroveň zastupují zejména jednotlivá, konkrétní sídla např. bezprostředně navazující intravilánem či vybrané subjekty regionálního a lokálního rozvoje.

Výchozí zkoumanou oblastí bude pohraničí ČR. Předpokládáme, že každé ze zastoupených pracovišť bude řešit jednu modelovou oblast, vymezenou administrativně, a to:

  • UJEP: česko-saský úsek, Severozápad, Ústecký kraj, Euroregion Elbe/Labe, vybrané mikroregiony (např. Teplicko) a obce,

  • ZČU: česko-bavorský úsek, Jihozápad, Plzeňský kraj, Euroregion Šumava/Böhmerwald/Mühlviertel, vybrané mikroregiony (např. Domažlicko) a obce,

  • UK: česko-rakouský úsek, Jihozápad, Jihočeský kraj, Euroregion Silva Nortica, vybrané mikroregiony (např. Českokrumlovsko) a obce.

 

Realizaci projektu navrhujeme v průběhu 4 let, tomu odpovídá program činností rozdělený do čtyř navzájem navazujících etap.

První etapu (rok 2009) chápeme jako přípravnou, v níž bude pozornost soustředěna především na bližší seznámení jednak s teoretickými (obecnými) přístupy, jednak se situací v zemích s vnitřní hranicí EU před rokem 2004 resp. delším zapojením do schengenského prostoru. Prostředkem k tomu nám bude prohloubení a rozšíření dosavadních zahraničních kontaktů, jakož i návštěva vybraných regionů (např. pohraničí německo-nizozemské, rakousko-švýcarské). Na našem území – na úrovni modelových regionů – se budeme věnovat analýze příslušné datové základny, sběru dat v potřebném věcném, časovém a územním detailu. Jako výstup připravíme soubor tematických map (atlas), zpracovaný na základě jednotné metodiky (Jeřábek, Kowalke, Oršulák a kol. 2006) pro různé sledované úrovně (např. Ústecký kraj – Euroregion Elbe/Labe – SO ORP Teplice). Oba sledované směry vyústí v konkretizaci designu projektu a rozpracování teoretických aspektů pro vlastní empirický výzkum. Uspořádáme rovněž workshop pro akademickou sféru, na němž budeme prezentovat průběžné poznatky analytického charakteru a diskutovat další postup resp. možnost spolupráce na projektu.

Ve druhé etapě (rok 2010) připravíme, provedeme a zahájíme vyhodnocení vlastních empirických šetření v terénu. Počítáme, že využijeme metodologicky rozmanité přístupy kvalitativního i kvantitativního výzkumu, přičemž budeme usilovat o možnost komparace s šetřeními realizovanými právě před 10 lety v rámci „geograntu pohraničí“ (více v části 8). Prioritně se budeme zajímat o názory, postoje a vnímání situace jednotlivými aktéry socioekonomického vývoje resp. přeshraniční spolupráce. Naším záměrem je získat plastický, vyvážený obraz o proběhlých/probíhajících změnách, aktuálním dění v pohraničí, jakož i faktorech a kontextu zde působících. V rámci kvantitativního výzkumu realizujeme dotazníkové šetření, jehož respondenty bude veřejnost, obyvatelé (domácnosti) modelových regionů (po 300 respondentech na základě kvótního výběru). Jako tazatelé se do projektu zapojí posluchači participujících vysokých škol, a to v rámci výběrových kurzů v bakalářských a magisterských programech. Pokusíme se rovněž, ve spolupráci s partnerskými zahraničními pracovišti, o realizaci výzkumu na druhé straně hranice (např. v Sasku, Bavorsku). Ve spolupráci s decizní sférou připravíme konferenci pro praktickou sféru, na níž budeme prezentovat v syntéze objektivního vyjádření a subjektivního vnímání příslušné území.

Třetí etapa (rok 2011) spočívá v přechodu od analytických k syntetickým přístupům, zobecnění a komparaci získaných poznatků a jejich přenosu směrem k praxi. Předpokládáme, že s využitím studentských prací připravíme případové studie modelových regionů (krajů, euroregionů, SO ORP), zahrnující nejen vlastním výzkumem získané poznatky, ale i názory představitelů praktické sféry. Vydání zajistíme v univerzitních publikačních řadách. Ve výzkumné činnosti doplníme národní (český) pohled o pohled za hranice, na sousední území prostřednictvím objektivní analýzy s využitím statistické základny, jakož i – ve spolupráci s partnerskými univerzitami – realizací empirického (dotazníkového) šetření u obyvatelstva a vybraných subjektů socioekonomického rozvoje. Uspořádáme rovněž mezinárodní vědeckou konferenci, na níž budeme prezentovat výsledky empirických šetření a diskutovat využitelnost poznatků získaných z projektu k obohacení a prohloubení teoretické základny.

Závěrečná etapa (rok 2012) představuje vyvrcholení celého projektu. Dojde k propojení nově nabytých poznatků s dosavadním stupněm poznání, a to za účelem rozšíření teoretické základny k řešené problematice. V rámci dílčích aktivit budou zcela dominovat publikační a prezentační aktivity komplexního charakteru. Předpokládáme četná vystoupení na odborných akcích v zahraničí i tuzemsku, publikace v impaktovaných a recenzovaných zahraničních (zejména v sousedních zemích) periodikách, jakož i zařazení do výuky na participujících vysokých školách (geografických pracovištích). Jako stěžejní výstup projektu připravíme a vydáme monografii v anglickém (případně s ohledem na řešenou problematiku v německém) jazyce, budeme usilovat o vydání v renomovaném zahraničním nakladatelství.